Tin Vật Liệu Xây Dựng

Bảng Giá Sắt Hộp Hôm Nay 2022

Quy cách Độ dài (m/cây) Trọng lượng (kg/cây) Đơn giá chưa VAT (VNĐ/kg) Tổng giá chưa VAT (VNĐ/cây) Đơn giá có VAT (VNĐ/kg) Tổng giá có VAT (VNĐ/cây) Hộp mạ kẽm 13x26x1.0 6m 3.45 14,195 49,832 15,650 54,850 Hộp mạ kẽm 13x26x1.1 6m 3.77 14,195 54,486 15,650 59,970 Hộp mạ kẽm 13x26x1.2 6m 4.08 14,195 58,995 15,650 64,930 Hộp mạ kẽm 13x26x1.4 6m 4.7 14,195 68,014 15,650 74,850 Hộp mạ kẽm 14x14x1.0 6m 2.41 14,195 34,705 15,650 38,210 Hộp mạ kẽm 14x14x1.1 6m 2.63 14,195 37,905 15,650 41,730 Hộp mạ kẽm 14x14x1.2 6m 2.84 14,195 40,959 15,650 45,090 Hộp mạ kẽm 14x14x1.4 6m 3.25 14,195 46,923 15,650 51,650 Hộp mạ kẽm 16x16x1.0 6m 2.79 14,195 40,232 15,650 44,290 Hộp mạ kẽm 16x16x1.1 6m 3.04 14,195 43,868 15,650 48,290 Hộp mạ kẽm 16x16x1.2 6m 3.29 14,195 47,505 15,650 52,290 Hộp mạ kẽm 16x16x1.4 6m 3.78 14,195 54,632 15,650 60,130 Hộp mạ kẽm 20x20x1.0 6m 3.54 14,195 51,141 15,650 56,290 Hộp mạ kẽm 20x20x1.1 6m 3.87 14,195 55,941 15,650 61,570 Hộp mạ kẽm 20x20x1.2 6m 4.2 12,873 55,185 14,195 60,739 Hộp mạ kẽm 20x20x1.4 6m 4.83 12,873 63,516 14,195 69,902 Hộp mạ kẽm 20x20x1.5 6m 5.14 14,195 74,414 15,650 81,890 Hộp mạ kẽm 20x20x1.8 6m 6.05 12,873 79,648 14,195 87,647 Hộp mạ kẽm 20x40x1.0 6m 5.43 14,195 78,632 15,650 86,530 Hộp mạ kẽm 20x40x1.1 6m 5.94 14,195 86,050 15,650 94,690 Hộp mạ kẽm 20x40x1.2 6m 6.46 14,195 93,614 15,650 103,010 Hộp mạ kẽm 20x40x1.4 6m 7.47 14,195 108,305 15,650 119,170 Hộp mạ kẽm 20x40x1.5 6m 7.97 14,195 115,577 15,650 127,170 Hộp mạ kẽm 20x40x1.8 6m 9.44 14,195 136,959 15,650 150,690 Hộp mạ kẽm 20x40x2.0 6m 10.4 14,195 150,923 15,650 166,050 Hộp mạ kẽm 20x40x2.3 6m 11.8 14,195 171,286 15,650 188,450 Hộp mạ kẽm 20x40x2.5 6m 12.72 14,195 184,668 15,650 203,170 Hộp mạ kẽm 25x25x1.0 6m 4.48 14,195 64,814 15,650 71,330 Hộp mạ kẽm 25x25x1.1 6m 4.91 14,195 71,068 15,650 78,210 Hộp mạ kẽm 25x25x1.2 6m 5.33 14,195 77,177 15,650 84,930 Hộp mạ kẽm 25x25x1.4 6m 6.15 14,195 89,105 15,650 98,050 Hộp mạ kẽm 25×25 x1.5 6m 6.56 14,195 95,068 15,650 104,610 Hộp mạ kẽm 25x25x1.8 6m 7.75 14,195 112,377 15,650 123,650 Hộp mạ kẽm 25x25x2.0 6m 8.52 14,195 123,577 15,650 135,970 Hộp mạ kẽm 25x50x1.0 6m 6.84 14,195 99,141 15,650 109,090 Hộp mạ kẽm 25x50x1.1 6m 7.5 14,195 108,741 15,650 119,650 Hộp mạ kẽm 25x50x1.2 6m 8.15 14,195 118,195 15,650 130,050 Hộp mạ kẽm 25x50x1.4 6m 9.45 14,195 137,105 15,650 150,850 Hộp mạ kẽm 25x50x1.5 6m 10.09 14,195 146,414 15,650 161,090 Hộp mạ kẽm 25x50x1.8 6m 11.98 14,195 173,905 15,650 191,330 Hộp mạ kẽm 25x50x2.0 6m 13.23 14,195 192,086 15,650 211,330 Hộp mạ kẽm 25x50x2.3 6m 15.06 14,195 218,705 15,650 240,610 Hộp mạ kẽm 25x50x2.5 6m 16.25 14,195 236,014 15,650 259,650 Hộp mạ kẽm 30x30x1.0 6m 5.43 14,195 78,632 15,650 86,530 Hộp mạ kẽm 30x30x1.1 6m 5.94 14,195 86,050 15,650 94,690 Hộp mạ kẽm 30x30x1.2 6m 6.46 14,195 93,614 15,650 103,010 Hộp mạ kẽm 30x30x1.4 6m 7.47 14,195 108,305 15,650 119,170 Hộp mạ kẽm 30x30x1.5 6m 7.97 14,195 115,577 15,650 127,170 Hộp mạ kẽm 30x30x1.8 6m 9.44 14,195 136,959 15,650 150,690 Hộp mạ kẽm 30x30x2.0 6m 10.4 14,195 150,923 15,650 166,050 Hộp mạ kẽm 30x30x2.3 6m 11.8 14,195 171,286 15,650 188,450 Hộp mạ kẽm 30x30x2.5 6m 12.72 14,195 184,668 15,650 203,170 Hộp mạ kẽm 30x60x1.0 6m 8.25 14,195 119,650 15,650 131,650 Hộp mạ kẽm 30x60x1.1 6m 9.05 14,195 131,286 15,650 144,450 Hộp mạ kẽm 30x60x1.2 6m 9.85 14,195 142,923 15,650 157,250 Hộp mạ kẽm 30x60x1.4 6m 11.43 14,195 165,905 15,650 182,530 Hộp mạ kẽm 30x60x1.5 6m 12.21 14,195 177,250 15,650 195,010 Hộp mạ kẽm 30x60x1.8 6m 14.53 14,195 210,995 15,650 232,130 Hộp mạ kẽm 30x60x2.0 6m 16.05 14,195 233,105 15,650 256,450 Hộp mạ kẽm 30x60x2.3 6m 18.3 14,195 265,832 15,650 292,450 Hộp mạ kẽm 30x60x2.5 6m 19.78 14,195 287,359 15,650 316,130 Hộp mạ kẽm 30x60x2.8 6m 21.79 14,195 316,595 15,650 348,290 Hộp mạ kẽm 30x60x3.0 6m 23.4 14,195 340,014 15,650 374,050 Hộp mạ kẽm 40x40x0.8 6m 5.88 14,195 85,177 15,650 93,730 Hộp mạ kẽm 40x40x1.0 6m 7.31 14,195 105,977 15,650 116,610 Hộp mạ kẽm 40x40x1.1 6m 8.02 14,195 116,305 15,650 127,970 Hộp mạ kẽm 40x40x1.2 6m 8.72 14,195 126,486 15,650 139,170 Hộp mạ kẽm 40x40x1.4 6m 10.11 14,195 146,705 15,650 161,410 Hộp mạ kẽm 40x40x1.5 6m 10.8 14,195 156,741 15,650 172,450 Hộp mạ kẽm 40x40x1.8 6m 12.83 14,195 186,268 15,650 204,930 Hộp mạ kẽm 40x40x2.0 6m 14.17 14,195 205,759 15,650 226,370 Hộp mạ kẽm 40x40x2.3 6m 16.14 14,195 234,414 15,650 257,890 Hộp mạ kẽm 40x40x2.5 6m 17.43 14,195 253,177 15,650 278,530 Hộp mạ kẽm 40x40x2.8 6m 19.33 14,195 280,814 15,650 308,930 Hộp mạ kẽm 40x40x3.0 6m 20.57 14,195 298,850 15,650 328,770 Hộp mạ kẽm 40x80x1.1 6m 12.16 14,195 176,523 15,650 194,210 Hộp mạ kẽm 40x80x1.2 6m 13.24 14,195 192,232 15,650 211,490 Hộp mạ kẽm 40x80x1.4 6m 15.38 14,195 223,359 15,650 245,730 Hộp mạ kẽm 40x80x1.5 6m 16.45 14,195 238,923 15,650 262,850 Hộp mạ kẽm 40x80x1.8 6m 19.61 14,195 284,886 15,650 313,410 Hộp mạ kẽm 40x80x2.0 6m 21.7 14,195 315,286 15,650 346,850 Hộp mạ kẽm 40x80x2.3 6m 24.8 14,195 360,377 15,650 396,450 Hộp mạ kẽm 40x80x2.5 6m 26.85 14,195 390,195 15,650 429,250 Hộp mạ kẽm 40x80x2.8 6m 29.88 14,195 434,268 15,650 477,730 Hộp mạ kẽm 40x80x3.0 6m 31.88 14,195 463,359 15,650 509,730 Hộp mạ kẽm 40x80x3.2 6m 33.86 14,195 492,159 15,650 541,410 Hộp mạ kẽm 40x100x1.4 6m 16.02 14,195 232,668 15,650 255,970 Hộp mạ kẽm 40x100x1.5 6m 19.27 14,195 279,941 15,650 307,970 Hộp mạ kẽm 40x100x1.8 6m 23.01 14,195 334,341 15,650 367,810 Hộp mạ kẽm 40x100x2.0 6m 25.47 14,195 370,123 15,650 407,170 Hộp mạ kẽm 40x100x2.3 6m 29.14 14,195 423,505 15,650 465,890 Hộp mạ kẽm 40x100x2.5 6m 31.56 14,195 458,705 15,650 504,610 Hộp mạ kẽm 40x100x2.8 6m 35.15 14,195 510,923 15,650 562,050 Hộp mạ kẽm 40x100x3.0 6m 37.35 14,195 542,923 15,650 597,250 Hộp mạ kẽm 40x100x3.2 6m 38.39 14,195 558,050 15,650 613,890 Hộp mạ kẽm 50x50x1.1 6m 10.09 14,195 146,414 15,650 161,090 Hộp mạ kẽm 50x50x1.2 6m 10.98 14,195 159,359 15,650 175,330 Hộp mạ kẽm 50x50x1.4 6m 12.74 14,195 184,959 15,650 203,490 Hộp mạ kẽm 50x50x1.5 6m 13.62 14,195 197,759 15,650 217,570 Hộp mạ kẽm 50x50x1.8 6m 16.22 14,195 235,577 15,650 259,170 Hộp mạ kẽm 50x50x2.0 6m 17.94 14,195 260,595 15,650 286,690 Hộp mạ kẽm 50x50x2.3 6m 20.47 14,195 297,395 15,650 327,170 Hộp mạ kẽm 50x50x2.5 6m 22.14 14,195 321,686 15,650 353,890 Hộp mạ kẽm 50x50x2.8 6m 24.6 14,195 357,468 15,650 393,250 Hộp mạ kẽm 50x50x3.0 6m 26.23 14,195 381,177 15,650 419,330 Hộp mạ kẽm 50x50x3.2 6m 27.83 14,195 404,450 15,650 444,930 Hộp mạ kẽm 50x100x1.4 6m 19.33 14,195 280,814 15,650 308,930 Hộp mạ kẽm 50x100x1.5 6m 20.68 14,195 300,450 15,650 330,530 Hộp mạ kẽm 50x100x1.8 6m 24.69 14,195 358,777 15,650 394,690 Hộp mạ kẽm 50x100x2.0 6m 27.34 14,195 397,323 15,650 437,090 Hộp mạ kẽm 50x100x2.3 6m 31.29 14,195 454,777 15,650 500,290 Hộp mạ kẽm 50x100x2.5 6m 33.89 14,195 492,595 15,650 541,890 Hộp mạ kẽm 50x100x2.8 6m 37.77 14,195 549,032 15,650 603,970 Hộp mạ kẽm 50x100x3.0 6m 40.33 14,195 586,268 15,650 644,930 Hộp mạ kẽm 50x100x3.2 6m 42.87 14,195 623,214 15,650 685,570 Hộp mạ kẽm 60x60x1.1 6m 12.16 14,195 176,523 15,650 194,210 Hộp mạ kẽm 60x60x1.2 6m 13.24 14,195 192,232 15,650 211,490 Hộp mạ kẽm 60x60x1.4 6m 15.38 14,195 223,359 15,650 245,730 Hộp mạ kẽm 60x60x1.5 6m 16.45 14,195 238,923 15,650 262,850 Hộp mạ kẽm 60x60x1.8 6m 19.61 14,195 284,886 15,650 313,410 Hộp mạ kẽm 60x60x2.0 6m 21.7 14,195 315,286 15,650 346,850 Hộp mạ kẽm 60x60x2.3 6m 24.8 14,195 360,377 15,650 396,450 Hộp mạ kẽm 60x60x2.5 6m 26.85 14,195 390,195 15,650 429,250 Hộp mạ kẽm 60x60x2.8 6m 29.88 14,195 434,268 15,650 477,730 Hộp mạ kẽm 60x60x3.0 6m 31.88 14,195 463,359 15,650 509,730 Hộp mạ kẽm 60x60x3.2 6m 33.86 14,195 492,159 15,650 541,410 Hộp mạ kẽm 75x75x1.5 6m 20.68 14,195 300,450 15,650 330,530 Hộp mạ kẽm 75x75x1.8 6m 24.69 14,195 358,777 15,650 394,690 Hộp mạ kẽm 75x75x2.0 6m 27.34 14,195 397,323 15,650 437,090 Hộp mạ kẽm 75x75x2.3 6m 31.29 14,195 454,777 15,650 500,290 Hộp mạ kẽm 75x75x2.5 6m 33.89 14,195 492,595 15,650 541,890 Hộp mạ kẽm 75x75x2.8 6m 37.77 14,195 549,032 15,650 603,970 Hộp mạ kẽm 75x75x3.0 6m 40.33 14,195 586,268 15,650 644,930 Hộp mạ kẽm 75x75x3.2 6m 42.87 14,195 623,214 15,650 685,570 Hộp mạ kẽm 90x90x1.5 6m 24.93 14,195 362,268 15,650 398,530 Hộp mạ kẽm 90x90x1.8 6m 29.79 14,195 432,959 15,650 476,290 Hộp mạ kẽm 90x90x2.0 6m 33.01 14,195 479,795 15,650 527,810 Hộp mạ kẽm 90x90x2.3 6m 37.8 14,195 549,468 15,650 604,450 Hộp mạ kẽm 90x90x2.5 6m 40.98 14,195 595,723 15,650 655,330 Hộp mạ kẽm 90x90x2.8 6m 45.7 14,195 664,377 15,650 730,850 Hộp mạ kẽm 90x90x3.0 6m 48.83 14,195 709,905 15,650 780,930 Hộp mạ kẽm 90x90x3.2 6m 51.94 14,195 755,141 15,650 830,690 Hộp mạ kẽm 90x90x3.5 6m 56.58 14,195 822,632 15,650 904,930 Hộp mạ kẽm 90x90x3.8 6m 61.17 14,195 889,395 15,650 978,370 Hộp mạ kẽm 90x90x4.0 6m 64.21 12,873 848,681 14,195 933,584 Hộp mạ kẽm 60x120x1.8 6m 29.79 14,195 432,959 15,650 476,290 Hộp mạ kẽm 60x120x2.0 6m 33.01 14,195 479,795 15,650 527,810 Hộp mạ kẽm 60x120x2.3 6m 37.8 14,195 549,468 15,650 604,450 Hộp mạ kẽm 60x120x2.5 6m 40.98 14,195 595,723 15,650 655,330 Hộp mạ kẽm 60x120x2.8 6m 45.7 14,195 664,377 15,650 730,850 Hộp mạ kẽm 60x120x3.0 6m 48.83 14,195 709,905 15,650 780,930 Hộp mạ kẽm 60x120x3.2 6m 51.94 14,195 755,141 15,650 830,690 Hộp mạ kẽm 60x120x3.5 6m 56.58 14,195 822,632 15,650 904,930 Hộp mạ kẽm 60x120x3.8 6m 61.17 14,195 889,395 15,650 978,370 Hộp mạ kẽm 60x120x4.0 6m 64.21 14,195 933,614 15,650 1,027,010

Bài viết trên đây, Kho Sắt Thép đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bảng Giá Sắt Hộp Hôm Nay 2022❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Bảng Giá Sắt Hộp Hôm Nay 2022” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Bảng Giá Sắt Hộp Hôm Nay 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem chi tiết  Vĩnh Long - giá vật liệu tháng 3 năm 2022

Bài viết “Bảng Giá Sắt Hộp Hôm Nay 2022” được đăng bởi vào ngày 2021-06-23 02:31:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại khonggiannhadep24h.com

Rate this post

Related Articles

Back to top button